מידע ותקנון - עמותת גמלאי רפאל רעם

מידע ותקנון

תקנון

מבוא

 

פרטי העמותה

עמותת גמלאי רפאל – עובדי מדינה

ע"ר 850236826

רח' אגוז 40 קריית ביאליק

אתר אינטרנט:    GR-STATE.CO.IL

כתובת דוא"ל לפניות : gimlaimrafael@gmail.com

 

 

תמצית מטרות

עמותת גמלאי רפא"ל – עובדי מדינה, הוקמה עבור ולמען חבריה, שהם גמלאי רפא"ל על מנת להשיג, לשמור ולשמר זכויות לחבריה.

העמותה פועלת לרווחת חבריה ומייצגת אותם בעניינים כלליים ופרטיים כאחד

העמותה הוקמה על ידי קומץ גמלאים ובראשם גב' סוזן סגמן מתוך הכרה בצורך אמיתי לקדם את ענייני הגמלאים בכלל וגמלאי רפא"ל בפרט.

 

 

 

בעלי תפקידים

חברי ועד

סגמן סוזן

0526999117

segmansuzan5@walla.com

רוגע שמעון

0505105558

srogea@gmail.com

ברמן אילנה

0528379040

Ilanaber23@gmail.com

כורך זאב

0523490159

Zeevkorech89@gmail.com

חנניה שרה

0526225775

Sarachan1@hotmail.com

לסקוביץ יאיר

0522616188

yairamsterdm@walla.com

וגנר איתן

0528630115

Eitan.wagner@gmail.com

 

יו"ר ועד והעמותה

סוזן סגמן

0526999117

segmansuzan5@walla.com

 

סגן יו"ר הועד

רוגע שמעון

0505105558

srogea@gmail.com

 

מזכיר/מזכירה העמותה

ברמן אילנה

0528379040

Ilanaber23@gmail.com

 

גזבר העמותה

כורך זאב

0523490159

Zeevkorech89@gmail.com

 

וועדת תרבות

סגמן סוזן

0526999117

segmansuzan5@walla.com

ברמן אילנה

0528379040

Ilanaber23@gmail.com

כורך זאב

0523490159

Zeevkorech89@gmail.com

חנניה שרה

0526225775

Sarachan1@hotmail.com

לסקוביץ יאיר

0522616188

yairamsterdm@walla.com

 

ועדת טיפול בפרט

סגמן סוזן

0526999117

segmansuzan5@walla.com

ברמן אילנה

0528379040

Ilanaber23@gmail.com

רוגע שמעון

0505105558

srogea@gmail.com

 

וועדת ביקורת

דוידי דוד

0507638513

d.halby@gmail.com

לב זיסו

0522793504

l.ziso48@gmail.com

ביין נחמיה

0528728543

nehemiab@bezeqint.net

 

 

 

וועדת בחירות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. מטרות העמותה
 • לפעול בכל דרך חוקית להשגת מטרות העמותה וקידומה.
 • שמירה, קידום וטיפוח זכויות חברי העמותה גמלאי רפא"ל עובדי מדינה בכל עניין הקשור או הנובע מעבודתם ברפא"ל, תנאי פרישתם או עצם פרישתם.
 • לפעול לרווחת חברי העמותה במישורים מגוונים.
 • ליזום ולקיים פעולות הסברה, הדרכה, וייעוץ בקרב חברי העמותה, ליזום לארגן ולקיים קורסים, השתלמויות, סדנאות, סימפוזיונים, הרצאות ואירועים פומביים אחרים בכל הענינים הקשורים למטרות העמותה ולתחומי פעילותה.
 • לייצג ולקדם את מטרות העמותה כלפי גורמים וגופים ממשלתיים, ציבוריים, פרטיים בכל מקום ובכל זמן.
 • להתקשר עם נותני שירות וספקים כדי להשיג הטבות לחברי העמותה.
 • מטרות העמותה אינן מכוונות להשגת רווח, או לחלוקת רווחים בין חבריה.

 

 1. חברות בעמותה
  • מייסדי העמותה, שהם חברים בעמותה מיום שנרשמה בפנקס העמותות וכל גמלאי שעבד ברפא"ל כעובד מדינה ומקבל גמלה על פי חוק גמלאות עובדי מדינה וכן גמלאי רפא"ל בפנסיה צוברת וכן אלמן/נה של חבר עמותה שנפטר.
  • חבר יחתום על טופס רישום וישלם דמי רישום וכן יתחייב בהוראת קבע, לתשלום עבור חברותו בעמותה. דמי החברות ייגבו אחת לשנה בתחילת השנה.
  • גמלאים המקבלים גמלתם מרפא"ל יוכלו למסור הרשאה לנכות מהגמלה את דמי החברות אחת לחודש.
  • דמי הרישום ודמי החברות ייקבעו מעת לעד על ידי ועד העמותה. תשלום דמי הרישום והחברות מקנה תוקף לחברות.
  • חבר בעמותה מחוייב לפעול ולנהוג על פי תקנון העמותה ולמלא אחר החלטותיה כפי שיתקבלו מעת לעת, בין כחבר מן המניין ובין כבעל תפקיד בעמותה.
  • חברי העמותה, בכפוף למילוי התחייבויותיהם לעמותה, יהיו זכאים לכל השירותים המוצעים בעמותה ולהשתתף בכל אסיפות העמותה והאירועים המוצעים על ידה, בהתאם לתנאי ההשתתפות בכל אירוע.
  • החברות בעמותה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ואינה עוברת בירושה.

 2. בעלי תפקידים
  • בעלי התפקידים בעמותה, ייבחרו מבין חברי העמותה ולא יקבלו שכר בגין תפקידם למעט גמולים והחזר הוצאות על פי הוראות הדין בתקנות העמותות.

הגוף

מספר החברים

בחירה ע"י

ועד העמותה

7

האסיפה הכללית

יו"ר הועד והעמותה

1

ועד העמותה

סגן יו"ר הועד

1

ועד העמותה

מזכיר/ה ועד העמותה

1

ועד העמותה

גזבר העמותה

1 + מ"מ קבוע

ועד העמותה

ועדת תרבות

5 (כולל יו"ר הועד וגזבר)

ועד העמותה

ועדת טיפול בפרט

3

ועד העמותה

ביקורת

3

האסיפה הכללית

בחירות

3

האסיפה הכללית

 

 • אחת לארבע (4) שנים ייבחרו באסיפה כללית של חברי העמותה בעלי התפקידים כדלקמן:
  • 7 חברי ועד - 5 מדירוג הנדסאים טכנאים, 1 מדירוג מינהליים, 1 מדירוג מח"ר.
  • 3 חברי ועדת ביקורת. אחד מחברי ועדת ביקורת, החבר שקיבל את מירב הקולות, יהיה יו"ר ועדת ביקורת.
  • 3 חברי וועדת בחירות, החבר שקיבל את מירב הקולות, יהיה יו"ר ועדת בחירות.
 • בעלי התפקידים יפעלו במסירות ובנאמנות למטרות העמותה ובהתאם להוראות תקנון זה.
 • בחילוף חבר המכהן בתפקיד חבר ועד העמותה, או חבר ועדת ביקורת תתקיים תקופת חפיפה בתפקיד לכל היותר למשך חודש מיום בחירת החבר החדש.
 • חבר יוכל לכהן כבעל תפקיד כל עוד לא הורשע בביצוע עבירה פלילית שיש עמה קלון ו/או נפתחו בגינו הליכי פשט"ר ו/או הליכי מינוי אפוטרופוס ו/או הכרזה כפסול דין.
 • במקרה שחבר ועד או חבר וועדת ביקורת לא יוכל למלא תפקידו, ימולא תפקיד זה על ידי יו"ר הועד או על ידי אחד מעתודת הועד כאמור להלן, עד לבחירות הבאות.
 • במקרה בו לא יוכל יו"ר הוועד למלא תפקידו ימלא את תפקידו סגנו.

 

 1. מועמדות לתפקידים בעמותה
  • מועמד יכול להיות כל אחד מחברי העמותה שמלאה שנה לחברותו בעמותה.
  • חבר העמותה יוכל להגיש מועמדות על ידי פניה בכתב ליו"ר ועד העמותה לפחות 45 ימים טרם קיום אסיפת בחירות.
  • חברי עמותה המעוניינים להציג מועמדותם וכישוריהם, יוכלו לעשות כן בדרכים הבאות
   • בבקשה בכתב אל חברי העמותה באמצעות המייל של העמותה במהלך 30 יום בטרם מועד אסיפת בחירות.
   • הפניה להצגת מועמדות תהא באופן שמכבד את בעלי התפקידים המכהנים וכן את יתר המועמדים.
   • מועמד יוכל לבקש לפרסם מועמדותו באתר העמותה.
   • פרסום באתר העמותה ייעשה על פי החלטת ועד העמותה באופן שוויוני לכל המועמדים.

 

 1. בחירות
  • בחירות לבעלי התפקידים בהתאם לאמור בסעיף 3 לעיל, ייערכו באסיפה כללית של חברי העמותה (להלן: אסיפת בחירות).
  • אסיפת בחירות תתקיים אחת לארבע שנים.
  • הודעה על מקום ומועד אסיפת בחירות תימסר לחברי העמותה בדוא"ל, בהודעות טקסט וכן תפורסם באתר העמותה לפחות 21 יום לפני מועדה.
  • הנבחרים כבעלי תפקידים יהיו המועמדים שזכו למירב הקולות מבין המועמדים לתפקיד.
  • שלושת המועמדים הבאים אשר צברו את מירב הקולות בסדר יורד, בבחירות לועד העמותה יהיו במעמד של עתודה לועד - ללא בחירות נוספות.
  • הבחירות תהיינה חשאיות ויצביעו כל חברי העמותה שיהיו נוכחים באסיפת בחירות, אלא אם החליטה האסיפה הכללית במועד קיום אסיפת בחירות על קיום הצבעה פומבית וגלויה (בהרמת יד).
  • חברי הוועד הנבחר ייבחרו מביניהם מזכיר ויו"ר.

 

 1. וועדת בחירות
  • וועדת הבחירות אחראית על ניהול וביצוע הבחירות על פי נוהל הבחירות האמור בסעיפים 3 ו- 5 לעיל.
  • וועדת הבחירות תדון בערעורים של מועמדים ותתן החלטה בתוך 7 ימים ממועד קבלת הערעור והחלטתה תהיה סופית.
  • וועדת הבחירות תפקח על הבחירות ותאשר את תוצאות הבחירות במסמך בכתב.
  • לאחר אישור סופי של תוצאות הבחירות יסתיים תפקידה של וועדת הבחירות עד לאסיפת בחירות באה.

 

 1. סמכויות ופעולות ועד העמותה
  • וועד העמותה יעביר אחת לשנה דין וחשבון לחברי העמותה.
  • לועד העמותה מסורה הסמכות להחליט ברוב קולות בכל הנושאים הקשורים בעמותה ובחבריה בהתאם למטרות העמותה ובכלל זה רשאי לשכור שירותים, להתקשר עם ספקים, לכונן וועדות לטיפול בנושאים שוטפים ולכונן וועדות אד הוק לעניינים מיוחדים לפי הצורך.
  • הוועד ייצג את חברי העמותה כגוף כלפי משרדי הממשלה והרשויות לרבות ארגונים שונים בהתאם למטרות העמותה.
  • הוועד יפעל לביצוע ומימוש מטרות העמותה תוך שמירה על הוראות הדין ותקנון העמותה.
  • הוועד יסייע לחברי העמותה כמיטב יכולתו בפתרון בעיות הכרוכות ביציאתם לגמלאות.
  • הוועד יחתור לשמירה ושיפור רמת הגמלה ותנאיהם הסוציאליים של חברי העמותה.
  • הוועד יעמוד על משמר זכויותיהם ומעמדם של חברי העמותה ומניעת קיפוחם וזילות בכבודם, כפרטים וכציבור.
  • הוועד יפעל לרווחת חברי העמותה.
  • הוועד יבחר משרד רו"ח ומשרד עו"ד לטובת פעילות העמותה על פי שיקול דעתו. הגזבר ידאג להביא להחלטת הועד שתי הצעות ממשרדי רואי חשבון מוסמכים ולהציגם בפני חברי הועד , מתוכם יבחר הועד את המשרד המועדף בהתאם לצורכי העמותה , אין חובה לבחור בהצעה הזולה יותר .
  • הוועד בישיבתו הראשונה בתוך חודש ממועד אסיפת בחירות יבחר את וועדותיו וידווח לחברי העמותה וכן ייבחר יו"ר הועד את סגניו.
  • חבר ועד שלא יופיע לשלוש ישיבות ברציפות, תידון המשך חברותו בישיבה השלישית ממנה נעדר ויוחלט האם ישאר בתפקיד או לא. הוחלט שלא ימשיך בתפקידו ייבחר תחתיו אחד מעתודת הועד.
  • יו"ר הועד ינהל את כל ישיבות הועד, למעט אם הוחלף יו"ר הועד שאז ינהל את הישיבה הראשונה היו"ר היוצא.
  • במקרה של שוויון קולות בהצבעה בין חברי הועד, יהא קולו של יו"ר הועד הקול המכריע.( יספר כשני קולות )
  • יו"ר הועד ידאג לקבל לפחות שתי הצעות ממשרדי עו"ד מוסמכים ולהציג אותם לפני חברי הועד בישיבה השניה לאחר אסיפת בחירות, מתוכם ייבחר עו"ד של העמותה, בהתאם לצרכי העמותה. אין חובה לבחור בהצעה הזולה ביותר.
  • מזכיר העמותה ידאג לניהול פרוטוקול ישיבות הועד והפרוטוקול יכלול את הנושאים שעל סדר היום, רשימת הנוכחים, מהלך הצבעות והחלטות שהתקבלו.
  • יו"ר הועד ימסור בתחילת כל ישיבת ועד דיווח לחברי הועד על פעולות שנעשו וכאלו המתוכננות.
  • פגישות שיקיים יו"ר הועד עם כל גורם שהוא תהיינה מתועדות על ידו ותוכן הפגישה יועבר בכתב ליתר חברי הוועד.
  • במקרה בו נעדר יו"ר הועד מהישיבה ימלא את מקומו סגנו או מזכיר העמותה ותהיינה לו מלוא הסמכויות כפי שמסורות ליו"ר בתקנון זה.
 2. ישיבות ועד וקבלת החלטות
  • ישיבות תזומנה אחת לחודש ימים על ידי יו"ר הועד או במועד אחר על פי דרישת שניים מחברי הועד.
  • הודעה על ישיבה תישלח לחברי הוועד ותימסר; בטלפון בע"פ או במסרון ובכתב בדוא"ל.

כמו כן תישלח תזכורת יום לפני מועד הישיבה לחברי הועד באחת מהדרכים הנ"ל.

 • ישיבת ועד תהיה חוקית אם הודעה על קיומה נמסרה על פי האמור בסעיף 8.2 לעיל וניתנה בהתראה בת 5 ימים לפחות לפני מועד הישיבה המתוכנן.
 • בעת צורך, יוכל יו"ר הועד לזמן ישיבה בתקופת התראה קצרה יותר וישיבה זו תהא חוקית ככל שישתתפו בה לפחות 3 חברי ועד מלבד היו"ר, אך באסיפה כזו לא ניתן יהיה לקבל החלטות חדשות שיש בהן לסתור או לבטל החלטות קודמות.
 • החלטה שהתקבלה בהתאם להוראות תקנון תהא חוקית ומחייבת מייד עם קבלתה ורישומה בפרוטוקול הישיבה בה התקבלה.
 • ניתן יהיה לקבל עמדת חבר ועד להחלטה בשיחה טלפונית פתוחה במהלך הישיבה.
 • הצבעה בישיבת הועד תהא פומבית בדרך כלל, אלא אם ביקשו 2 חברי ועד לפחות לקיים הצבעה חשאית.
 • החלטה תתקבל ברוב קולות.
 • החלטה שיש בה כדי לסתור או לבטל הוראה מהוראות תקנון זה, תובא ראשית לידיעת כלל חברי העמותה באסיפה הכללית ותעמוד להצבעת כלל החברים.

 

 1. גזבר וכספים
  • הגזבר ייבחר על ידי הועד בישיבת הוועד הראשונה לאחר אסיפת בחירות.
  • תפקיד הגזבר לנהל ולפקח על כספי העמותה ובכלל זה עליו לבצע את הפעולות הבאות:
   • לדאוג לניהול שוטף תקין של חשבון הבנק של העמותה.
   • לבדוק את פעולות החשבון בבנק לפחות אחת ל3 חודשים
   • לשלם את כל חובות העמותה לרבות לספקי שירותים ולרשויות על פי הצורך
   • לקבל לפחות שתי הצעות ממשרדי רו"ח מוסמכים ולהציג אותם לפני חברי הועד בישיבה השניה לאחר אסיפת בחירות, מתוכם ייבחר רו"ח של העמותה בהתאם לצרכי העמותה. אין חובה לבחור בהצעה הזולה ביותר.
   • לערוך רישום מדויק של כל ההוצאות שהוציא מכספי העמותה וישמור את האסמכתאות לתשלום וכן את החשבוניות ו/או הקבלות שהתקבלו.
   • על הגזבר לשלם הוצאות לחברי הועד כולל הוצאות אישיות תמורת קבלות או תמורת טופס הצהרה אישית חתומה ע"י חבר הועד והגזבר ו/או בהתאם להוראות הדין.
   • יגיש לוועדת הביקורת מאזן כספים בכל שנה, לכל היותר בחלוף 3 חודשים מתום השנה התקציבית.
   • לפני כל אסיפה כללית יכין מאזן בוחן תקופתי וכן על פי דרישת יו"ר הועד ובהתאם להחלטות הועד, יגיש מאזן בוחן תקופתי.

 

 

 1. זכות חתימה בחשבון העמותה
  • חשבון העמותה יתנהל בבנק מסחרי על פי החלטת הוועד בישיבה שניה לאחר אסיפת בחירות.
  • כמורשים לפעול בחשבון הבנק יהיו : יו"ר הועד והעמותה , מזכיר/ת העמותה

     וגזבר העמותה , ובלבד שהוצאת כספים תיעשה על פי חתימה של שני מורשים כדלקמן:

 • יו"ר + גזבר
 • יו"ר + מזכיר/מזכירה
 • גזבר + ומזכיר/מזכירה

 

 

 1. וועדת הביקורת
  • וועדת הביקורת תהא מורכבת מיו"ר ושני חברים.
  • וועדת הביקורת תבחן את פעולות ועד העמותה ותוודא כי הן תואמות את הוראות התקנון ומטרות העמותה.
  • במקרה של חריגה ממטרות העמותה או הוראות התקנון תתריע וועדת הביקורת לפני יו"ר הוועד ותבקש ממנו לפעול לתיקון החריגה.
  • לא פעל היו"ר בתוך 21 ימים ממועד בו התריעה וועדת הביקורת כנ"ל, תועבר פניית יו"ר וועדת הביקורת לכלל חברי הוועד.
  • נושאי הביקורת
   • קיום אסיפות ועד העמותה בהתאם להוראות התקנון
   • אופן קבלת החלטות ועד העמותה בהתאם להוראות התקנון ומטרות העמותה
   • מימוש וביצוע החלטות ישיבות הועד והאסיפה הכללית
   • בדיקת מצבה הכספי של העמותה באמצעות מאזנים, חשבון הבנק, הוצאות.
  • וועדת הביקורת תוציא אחת לשנה דו"ח שנתי לעמותה ובו יכללו כל הנושאים בהם עסקה בשנה החולפת ומסקנותיה.
  • הדו"ח יוגש בתוך 60 ימים ממועד בו פורסם המאזן השנתי.
  • הדו"ח יסקור ליקויים וחריגות במידה והיו, וכל פעילות בלתי תקינה ככל שהיתה וכן יכלול המלצות לתיקון והמלצות לשיפור.
  • בכל עת בו יתגלה ליקוי חמור בתפקוד העמותה, או שיש צורך בטיפול מיידי של העמותה או במקרה של תלונה מצד חבר בעמותה , רשאית וועדת הביקורת להגיש לעמותה דו"ח מיוחד.
  • דו"ח וועדת הביקורת יימסר לועד העמותה בכתב ויעמוד לדיון בישיבת הועד הבאה אחרי מסירתו ובלבד שנמסר לפחות 30 ימים טרם קיומה.

 

                                  

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

התחבר